فنوکساپروپ پی اتیل

فنوکساپروپ پی اتیل

فنوکساپروپ پی اتیل مهان 

معرفی:

علف کش انتخابی با اثر تماسی و سیستمیک که توسط بافت های سبز گیاه جذب و به نقاط رویشی در برگ، ساقه و ریشه منتقل میشود. از سنتز اسید چرب در علف های هرز به روش اختلال در عمل آستیل کوآنزیم - آ - کربوکسیدار ممانعت میکند.
مقدار مصرف:

نام محصول
نام علف هرز 
 میزان مصرف
  گندم
   علف های هرز باریک برگ0/8 تا 1 لیتر در هکتار پس از رویش در مرحله پنجه زدن علف های هرز
جوعلف های هرز باریک برگ 0/8 تا 1 لیتر در هکتار پس از رویش در مرحله پنجه زدن علف های هرز
 

درجه سمیت:

 Acute Oral LD 50 For Rats : 3150 - 4000  mg/kg