• پروپیکونازول

 • کاپراکسی کلراید

 • مانکوزب

 • کاربندازیم

 • هگزی تیازوکس

 • پروپارژیت

 • بروموپروپیلات

 • فن پروپاترین

 • متالدهاید

 • هالوکسی فوپ آرمتیل

 • تریفلورالین (ترفلان)

 • توفوردی + ام ث پ آ

 • پرمترین (آمبوش)

 • فوزالن

 • برلکس

 • روغن ولک

 • فن پیروکسی میت

 • تیودیکارب

 • دلتامترین

 • سایپرمترین 40%

 • بوتاکلر

 • ایمیدا

 • کلرپریفوس