پینوکسادان + ایمن کننده

پینوکسادان

پینوکسادان + ایمن کننده مهان 

معرفی:

علف کش باریک برگ کش که از طریق برگ ها جذب میشود. بازدارنده Accase و جلوگیری کننده سنتز اسیدهای چرب در غشای سلولی میباشد.
مقدار مصرف:

نام محصول
نام علف هرز 
 میزان مصرف
  گندم و جو
 علف های هرز باریک برگ مزارع گندم و جو (یولاف وحشی، چچم و فالاریس)  1/2 لیتر در هکتار
 

پادزهر:

پادزهر اختصاصی ندارد

درجه سمیت:

 Acute Oral LD 50 For Rats > 5000  mg/kg