استاکلر

استاکلر

استاکلر مهان 

معرفی:

علف کش انتخابی، بازدارنده سنتز پروتئین و مانع تقسیم سلولی که اساسا از طریق جوانه ها و سپس توسط ریشه گیاه جوانه زده جذب میشود.
مقدار مصرف:

نام محصول
نام علف هرز 
 میزان مصرف
  ذرت
  علف های هرز باریک برگ و پهن برگ یکساله4 تا 5 لیتر در هکتار بسته به نوع خاک و علف هرز غالب به صورت پیش رویشی و پیش از کاشت
 

پادزهر:

پادزهر اختصاصی ندارد

درجه سمیت:

 Acute Oral LD 50 For Rats: 2150  mg/kg