• مهامترین نیم

  • فوکسیم

  • دلتامترین 5%

  • مهامترین (سایپرمترین دامی)