روغن سبزه

روغن سبزه جهت ترکیب با پودر کربنات پتاسیم و تهیه تیزاب استفاده می شود. از محلول روغن سبزه و کربنات پتاسیم جهت خشک نمودن انواع میوه به خصوص انگور  و تولید کشمش تیزابی استفاده می گردد.