کلوفنتزین

کلوفنتزینکلوفنتزین مهان

معرفی:

کنه کش تماسی با دوام زیاد

میزان مصرف:

 نام محصول
 نوع آفت
 میزان مصرف
 درختان میوه سردسیری کنه قرمزاروپایی

0/25 تا 0/5 لیتر در هزار لیتر آب

اول پیش بهاره

علائم مسمومیت:

سردرد،  سرگیجه، اسهال، بی حسی و اختلال در بینایی

پادزهر:

پادزهر اختصاصی ندارد و در صورت مسمومیت به پزشک مراجعه گردد.

درجه سمیت:

Acute Oral LD50 for rats > 5200 mg/kg