فن پروپاترین

 فن پروپاترین

فن پروپاترین 10% امولسیون مهان (دانتیل)

معرفی:

فن پروپاترین حشره کش و کنه کش موثری از گروه پیروترویید است که به علت کنترل توام و همزمان حشرات و کنه ها نیاز به مصرف سموم متعدد و ترکیبات گوناگون را از بین میبرد. فن پروپاترین به عنوان یک راه حل جامع، اقتصادی و با صرفه میباشد. دارای اثر ضربه ای بسیار قوی روی حشرات و کنه ها بوده و علاوه بر کشندگی دارای اثر دور کننده روی کنه هاست و با جلوگیری از تغذیه کنه های بالغ و کاهش اعمال حیاتی آنان موجب کاهش تخمک ها شده و بطور جامع و موثر کنه ها را کنترل میکند.

مقدار مصرف:

 نام محصول
 نام آفت
 میزان مصرف
درختان میوه
کنه قرمز اروپایی
2 در هزار

 

علائم مسمومیت:

ضعف عضلات، تشنج و بی نظمی در تنفس

پادزهر:

دیازپام ( پادزهر واقعی نیست و فقط سیستم اعصاب مرکزی را تسکین میدهد).

درجه سمیت:

Acute Oral  LD 50 For Rats: 70/6   mg/ kg