فن پیروکسی میت

فن پیروکسی میت

فن پیروکسی میت 5% سوسپانسیون مهان (ارتوس)

معرفی:

این سم با خاصیت تماسی و نفوذی بسیار بالا از نقل و انتقال الکترون در میتوکندریها ممانعت میکند و با اثر ضربتی سریع برای سنین مختلف پوره، کنه بالغ و تخم به کار میرود.

مقدار مصرف:

0/5 در هزار علیه کنه بالغ و پوره

0/5 در هزار 10% روغن ولک علیه تخم کنه

0/5 -0/7 در هزار کنه نقره ای

0/5 در هزار علیه کنه قرمز اروپایی سیب

علائم مسمومیت:

سردرد و سرگیجه

درجه سمیت:

درجه خطر Acute Oral   LD For Rats: Female: 245 mg/kg          III

Acute Oral   LD 50 For Rats: Male: 480 mg/kg