پروپارژیت (امایت)

 پروپارژیت

پروپارژیت 57% امولسیون مهان (امایت)

معرفی:

پروپارژیت کنه کش اختصاصی تماسی از گروه سولفیت استرها می باشد که بر روی کلیه مراحل رشدی کنه ها موثر می باشد.

 پروپارژیت کنه های مقاوم به سایر کنه کش ها را نیز کنترل می نماید. به علت دوام خوب و قدرت کنه کشی، این ترکیب می تواند مدت زیادی پس از

سمپاشی نیز کنه های گیاهی را کنترل نماید.

میزان مصرف:

 نام محصول
 مقدار مصرف
 نام آفت
 پنبه 1/5 لیتر در هکتار
کنه تار عنکبوتی
 چغندر 1 لیتر در هکتار
کنه تار عنکبوتی 
سویا
 1-1/5 لیتر در هکتار
 کنه تار عنکبوتی
  درختان میوه سردسیری 1 لیتر در هزار
 کنه قرمز اروپایی
  پسته 1 لیتر در هزار
 کنه پسته
حبوبات
 2 لیتر در هزار
 کنه دو نقطه ای تار عنکبوتی
درختان غیر مثمره
 1 لیتر در هزار
 کنه تار عنکبوتی
 چای 1/2 در هزار
 کنه پاکوتاه قرمز

 

علایم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، ضعف عمومی، تنگی نفس، دل پیچه و تهوع

پادزهر:

پادزهر این سم فنوباربیتال میباشد که باید زیر نظر پزشک مصرف شود.

درجه سمیت:

Acute Oral LD50 for rats: 2800 mg/kg