پیریدابن

پیریدابن

پیریدابن مهان 

معرفی:

کنه کش غیر سیستمیک با اثر ضربتی و باقیماندگی طولانی موثر برای تمامی مراحل رشد به ویژه لارو و شفیره
مقدار مصرف:

نام محصول
 نام آفتدوز مصرفی 
مرکباتکنه زنگار مرکبات0/4 تا 0/5 در هزار

پادزهر:

 این سم پادزهر اختصاصی ندارد

دوره کارنس:

3 روز 

درجه سمیت:

Acute Oral LD 50 For Rats : 1350 mg/kg