مخلوط بردو

بردو

مخلوط بردو مهان 

معرفی:

قارچ کش و باکتری کش با اثر حفاظتی و با آزاد شدن یون مس کنیدی و کنیدی فورها کنترل میشوند.
مقدار مصرف:

نام محصول
نام آفت 
 میزان مصرف
 خیارسفیدک کرکی خیار5 در هزار
 هسته داران 
پیچیدگی برگ هلوطی دو مرحله مصرف 5 تا 8 هزار در زمان ریزش برگ ها در پاییز و 5 تا 8 در هزار در مرحله تورم جوانه ها در بهار
زردآلوبیماری غربالی9 در هزار
 

پادزهر:

فاقد پادزهر اختصاصی می باشد.

درجه سمیت:

 Acute Oral LD 50 For Rats > 4000  mg/kg