کاپتان

کاپتان

کاپتان 50% (پودر وتابل) مهان

معرفی:

قارچ کش با اثر حفاظتی و درمانی که بصورت محلول پاشی، ضدعفونی بذر و خاک قابل مصرف است.

مقدار مصرف:

نام آفت
  میزان مصرف
لکه سیاه سیب3 کیلو در هزار لیتر آب
 پیچیدگی برگ هلو3 تا 3/5 کیلو در هزار لیتر آب
بیماری غربالی درختان میوه
3 کیلو در هزار لیتر آب
 سفیدک دروغی مو3 کیلو در هزار لیتر آب
بوته میری نخود 2کیلو در هزار لیتر آب
 مرگ گیاهچه اشجار جنگلی و گیاهان غیر مثمر7/5 تا 10 گرم در متر مربع و بهم زدن خاک تا عمق 10 سانتیمتری

 

علائم مسمومیت:

سرگیجه، تهوع، اختلال در بینایی

پادزهر:

دیازپام پادزهر واقعی نیست و فقط سیستم اعصاب مرکزی را تسکین میدهد.

درجه سمیت:

Acute Oral  LD50 For Rats: 9000 mg/kg