کاربندازیم

کاربندازیم

کاربندازیم 60% (پودر وتابل) مهان 

معرفی:

قارچ کش سیستمیک از گروه بنزیمیدازول برای پیشگیری و درمان علیه سیاهک آشکار گندم و جو که از طریق ریشه و نسوج سبز جذب شده و منتقل میشود.

مقدار مصرف:

2 در هزار جهت ضدعفونی بذر قبل از کاشت، استفاده میشود.

علائم مسمومیت:

سرگیجه، تهوع و اختلال در بینایی

پادزهر:

انواع باربیتوراتها

درجه سمیت:

Acute Oral  LD 50 For Rats > 6400 mg/kg