کاربوکسین تیرام

کاربوکسین تیرام

کاربوکسین تیرام 75% (پودر وتابل) مهان (ویتاواکس)

معرفی:

قارچ کش سیستمیک و تماسی علیه سیاهک آشکار و پنهانگندم و جو، پوسیدگی برفی گندم، لکه قهوه ای و پوسیدگی طوقه و ریشه در برنج، مرگ گیاهچه پنبه و چغندر، سیاهک پنهان و طویل ذرت خوشه ای و سیاهک خوشه ذرت.

مقدار مصرف:

نام محصول
 نام بیماری میزان مصرف
گندم و جو و برنج ضدعفونی بذر قبل از کاشت2 در هزار
 جوکنه قهوه ای
2/5 در هزار
پنبه
ضدعفونی بذر
4 تا 6 در هزار
 چغندرقند ضدعفونی بذر
 2 تا 2/5 در هزار
 خوشه ذرتسیاهک خوشه ای
2 در هزار
 ذرتضدعفونی بذر
2/5 در هزار

 

علائم مسمومیت:

سرگیجه، تهوع، اختلال در بینایی

پادزهر:

این سم پادزهر اختصاصی ندارد

درجه سمیت برای کاربوکسین:

Acute Oral  LD50 For Rats: 3820 mg/kg

درجه سمیت برای تیرام:

Acute Oral  LD50 For Rats: 1800 mg/kg