کاربوکسین تیرام مایع

کاربوکسین تیرام مایع

کاربوکسین تیرام 40% (مایع قابل انتشار جهت ضدعفونی بذر) مهان

معرفی:

قارچ کش سیستمیک و تماسی با طیف وسیع برای ضدعفونی بذر.

مقدار مصرف:

نام محصول
 مقدار مصرف نام آفت
بذر2/5 لیتر در هزار کیلو بذر
ضدعفونی بذر

 

علائم مسمومیت:

سردرد، تهوع، اختلال در بینایی

پادزهر:

این سم پادزهر اختصاصی ندارد

درجه سمیت برای کاربوکسین:

Acute Oral  LD50 For Rats: 3820 mg/kg

درجه سمیت برای تیرام:

Acute Oral  LD50 For Rats: 1800 mg/kg