کلرتالونیل

کلرتالونیل

کلرتالونیل 75% مهان (داکونیل)

معرفی:

 قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی که برای مبارزه با بیماری آلترناریا گوجه فرنگی و کنترل سفیدک کرکی سیب زمینی مصرف میشود.

 مقدار مصرف:

مقدار مصرف برای مبارزه با آلترناریاگوجه فرنگی 1/56 تا 2/13 کیلوگرم در هکتار و برای مبارزه با سفیدک کرکی سیب زمینی 2 تا 2/5 کیلوگرم در هکتار میباشد.

علائم مسمومیت:

سرگیجه، تهوع و اختلال در بینایی

پادزهر:

انواع باربیتوراتها

درجه سمیت:

Acute Oral  LD50 For Rats> 5000 mg/kg