سایپروکونازول+کاربندازیم

سایپرکونازول+کاربندازیم

سایپروکونازول + کاربندازیم مهان 

معرفی:

قارچ کش سیستمیک برای پیشگیری و درمان

مقدار مصرف:

نام محصول
نام آفت 
 میزان مصرف
 گندم بیماری فوزاریوم خوشه گندم0/5 لیتر در هکتار 
کلزابیماری اسکلروتنیایی1 لیتر در هکتار
 

پادزهر:

فاقد پادزهر اختصاصی می باشد.

درجه سمیت:

 Acute Oral LD 50 For Rats > 2000  mg/kg