دیفنوکونازول

دیفنوکونازول اصل

دیفنوکونازول 3% (مایع قابل انتشار برای ضدعفونی بذر) مهان (دیویدند)

معرفی:

قارچ کش سیستمیک برای پیشگیری و درمان، بازدارنده بیوسنتز ارگوسترول به کار میرود.

مقدار مصرف:

نام محصول
مقدار مصرفنام آفت
بذریک لیتر در هزار کیلو بذر
سیاهک پنهان و سیاهک پاکوتاه گندم

 

علائم مسمومیت:

سردرد، تهوع و اختلال در بینایی

پادزهر:

پادزهر اختصاصی ندارد

درجه سمیت:

Acute Oral  LD50 For Rats: 1453 mg/kg