دیفنوکونازول پودری

دیفنوکونازول پودری

دیفنوکونازول پودری مهان 

معرفی:

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی که از بیوسنتز ارگسترول ممانعت میکند.

مقدار مصرف:

نام محصول
نام آفت 
 میزان مصرف
گندمسیاهک پنهان پاکوتاه گندمتیمار بذر به میزان 200 گرم برای یکصد کیلوگرم بذر
گندمسیاهک پنهان معمولی1 کیلوگرم در 1000 لیتر آب
 گندمسیاهک آشکار گندم2 کیلوگرم در 1000 لیتر آب
 

پادزهر:

فاقد پادزهر اختصاصی می باشد.

درجه سمیت:

 Acute Oral LD 50 For Rats : 1453 mg/kg