فاموکسادون + سیموکسانیل

سیموکسانیل + فاموکسادون

فاموکسادون + سیموکسانیل مهان 

معرفی:

قارچ کش با طیف وسیع جهت پیشگیری، در مان و حفاظت با اثر ابقایی

مقدار مصرف:

نام محصول
نام آفت 
 میزان مصرف
کدوئیانسفیدک داخلی200 گرم در هکتار
سیب زمینیبادزدگی سیب زمینی200 گرم در هکتار
 

پادزهر:

فاقد پادزهر اختصاصی می باشد.

درجه سمیت:

 Acute Oral LD 50 For Rats > 1333  mg/kg