فوزتیل آلومینیوم

فوزتیل آلومینیوم

فوزتیل آلومینیوم مهان 

معرفی:

قارچ کش سیستمیک، به سرعت توسط برگ ها و ریشه جذب میگردد. با قابلیت انتقال از پایین به بالا و بالعکس

مقدار مصرف:

نام محصول
نام آفت 
 میزان مصرف
پستهگموز پسته2/5 در هزار و در صورت نیاز به تکرار محلول پاشی حداکثر 3 بار و با نظر کارشناس به فاصله دو هفته
 

پادزهر:

فاقد پادزهر اختصاصی می باشد.

درجه سمیت:

 Acute Oral LD 50 For Rats > 7080  mg/kg