هگزاکونازول

هگزاکونازول

هگزاکونازول 5% سوسپانسیون مهان (انویل)

معرفی:

این قارچ کش با اثر حفاظتی و معالج از گروه تری آزول ها میباشد.

مقدار مصرف:

نام محصول
 نام بیماری
  میزان مصرف
موسفیدک سطحی250 سی سی در هزار لیتر آب

 

علائم مسمومیت:

سردرد و سرگیجه

پادزهر:

پادزهر اختصاصی ندارد

درجه سمیت:

Acute Oral  LD50 For Rats: 2189 mg/kg