ایپرودیون+کاربندازیم (رورال تی اس)

ایپرودیون + کاربندازیم

ایپرودیون + کاربندازیم 52/5 % (پودر وتابل) مهان (رورال تی اس)

معرفی:

قارچ کش سیستمیک و تماسی از گروه کاربامات +بنزیمیدازول با دامنه تاثیر وسیع برای پیشگیری و درمان. از باروری اسپورها و رشد Mycelium جلوگیری میکند.

مقدار مصرف:

نام محصول
نام آفت
 میزان مصرف
برنجشیت بلایتیک کیلو در هکتار
توت
خشکیدگی سرشاخه
یک در هزار
 جوعلیه لکه قهوه ای نواری
یک در هزار

 

علائم مسمومیت:

سرگیجه، تهوع و اختلال در بینایی

درجه سمیت:

درجه خطر Acute Oral  LD50 For Rats> 5000 mg/kg    U