کروزاکسیم متیل

کروزاکسیم

کروزاکسیم متیل مهان 

معرفی:

قارچ کش و کنه کش غیر سیستمیک و تماسی، حفاظتی و تدخینی
مقدار مصرف:

نام محصول
نام علف هرز 
 میزان مصرف
 سیب
  سفیدک سطحی  0/16 تا 0/2 در هزار
 سیب لکه سیاه 0/2 در هزار

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و اختلال در بینایی

پادزهر:

فاقد پادزهر اختصاصی می باشد. در صورت مسمومیت بلافاصله به پزشک مراجعه گردد

درجه سمیت:

 Acute Oral LD 50 For Rats > 5000  mg/kg