پنکونازول

پنکونازول

پنکونازول 20% امولسیون (روغن در آب) مهان (توپاز)

معرفی:

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج که از طریق برگ جذب شده و به سایر نقاط گیاه جابجا میشود.

مقدار مصرف:

نام محصول
 نام آفت
  میزان مصرف
موسفیدک سطحی0/125 در هزار لیتر آب

 

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه و حالت تهوع

پادزهر:

این سم پادزهر اختصاصی ندارد و در صورت مسمومیت به پزشک مراجعه گردد.

درجه سمیت:

Acute Oral  LD50 For Rats: 2125 mg/kg