پروپیکونازول

پروپیکونازول

پروپیکونازول 25% امولسیون مهان (تیلت)

معرفی:

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج با خاصیت جابجایی برگ به ریشه و برعکس. از طریق آوند چوبی عمل مینماید.

مقدار مصرف:

نام محصول
نام آفت
 میزان مصرف
برنج
شیت بلایت
1 لیتر در هکتار به صورت محلول پاشی و در صورت آلودگی 20% ساقه های برنج
گندمبیماری زنگنیم لیتر در هکتار
خوشه گندم
فوزاریوم خوشه1 لیتر در هکتار در مرحله گل دهی، تکرار سمپاشی در صورت نیاز به فاصله 7 روز

 

علائم مسمومیت:

سردرد و سرگیجه

درجه سمیت:

درجه سمیت Acute Oral  LD50 For Rats: 1517 mg/kg    II