تبوکونازول

تبوکونازول

تبوکونازول 2% (پودر برای ضدعفونی خشک بذر) مهان (راکسیل)

معرفی:

قارچ کش سیستمیک با خاصیت حفاظتی، درمانی و ریشه کنی به عنوان ضدعفونی کننده بذر.

مقدار مصرف:

تبوکونازول 2 % علیه سیاهک پنهان معمولی و سیاهک آشکار گندم به مقدار 15 گرم از فرم تجارتی برای ضدعفونی یکصد کیلوگرم بذر گندم (1/5) در هزار

علائم مسمومیت:

سرگیجه، تهوع و اختلال در بینایی

پادزهر:

انواع باربیتوراتها

درجه سمیت:

Acute Oral  LD50 For Rats: 4000 mg/kg