تبوکونازول 25% EW

تبوکونازول 25% EW

تبوکونازول 25% EW مهان

معرفی:

قارچ کش سیستمیک با خاصیت حفاظتی و درمانی

مقدار مصرف:

نام محصول
نوع آفتمقدار مصرف
گندمزنگ زرد گندم

یک لیتر در هکتار

 

علائم مسمومیت:

سردرد، تهوع و اختلال در بینایی

پادزهر:

پادزهر اختصاصی ندارد و در صورت مسمومیت به پزشک مراجعه گردد.

درجه سمیت:

Acute Oral   LD For Rats: 1700 mg/kg     Female

Acute Oral   LD For Rats: 4000 mg/kg     Male