تبوکونازول مایع

تبوکونازول مایع

تبوکونازول مایع 6% مهان

معرفی:

قارچ کش سیستمیک با خاصیت حفاظتی، درمانی و ریشه کنی به عنوان ضدعفونی کننده بذر.

مقدار مصرف:

تبوکونازول 6 % علیه سیاهک پنهان معمولی و سیاهک آشکار گندم به مقدار 50 میلی لیتر از فرم تجارتی برای ضدعفونی یکصد کیلوگرم بذر گندم (0/5) در هزار

علائم مسمومیت:

سرگیجه، تهوع و اختلال در بینایی

پادزهر:

انواع باربیتوراتها

درجه سمیت:

Acute Oral  LD50 For Rats: 1700 - 4000 mg/kg