تری سیکلازول

تری سیکلازول

تری سیکلازول 75% (پودر وتابل) مهان (بیم)

معرفی:

قارچ کش سیستمیک که علیه بلاست برنج استفاده میشود.

مقدار مصرف:

نام بیماری
نام محصولمقدار مصرف
بلاستبرنج

محلول پاشی با استفاده از نیم کیلوگرم پس از ظهور 30 تا 40

درصد از خوشه ها با توجه به شرایط جوی و اطلاعیه پیش آگاهی

 

علائم مسمومیت:

سرگیجه، تهوع و اختلال در بینایی

پادزهر:

آتروپین

درجه سمیت:

Acute Oral  LD50 For Rats: 314 mg/kg