تری دمورف

تری دمورف

تری دمورف 75% امولسیون مهان (کالیکسین)

معرفی:

قارچ کش حفاظتی و معالج با اثر سیستمیک که علیه سفیدک حقیقی چغندرقند، سبزیها و جالیز به کار میرود.

مقدار مصرف:

نام محصول
نام آفت
 میزان و زمان مصرف
چغندرقند
سفیدک حقیقی
0/75 لیتر در هکتار از اوایل تیر ماه به بعد

 

علائم مسمومیت:

سردرد و سرگیجه

پادزهر:

ذغال چوبی طبی (Charcoal)

درجه سمیت:

 درجه خطر  Acute Oral  LD50 For Rats: 480 mg/kg   III   

FRAC MOA GROUP = 5