تری فلوکسی استروبین

تری فلوکسی استروبین

تری فلوکسی استروبین مهان 

معرفی:

قارچ کش مزواستمیک با طیف وسیع و خاصیت حفاظتی و درمانی ویژه است.
مقدار مصرف:

نام محصول
نام آفت 
 میزان مصرف
سیبلکه سیاه سیب0/2 در هزار
سیبسفیدک پودری سیب0/2 در هزار
 خیار (جالیز)سفیدک پودری جالیزدر مزرعه به مقدار 200 گرم در هکتار
گوجه فرنگیسفیدک پودری گوجه فرنگیدر مزرعه به مقدار 250 گرم در هکتار
 

پادزهر:

فاقد پادزهر اختصاصی می باشد.

درجه سمیت:

 Acute Oral LD 50 For Rats : 5000  mg/kg