تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول

تری فلوکسی استروبین+تبوکونازول

تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول مهان 

معرفی:

تبوکونازول قارچ کشی سیستمیک با اثر حفاظتی، درمانی و ریشه کنی است که به سرعت به قسمت های سبز گیاه جذب شده و به سایر نقاط گیاه جابجا میشود. از دی متیلاسیون استروئیدها ممانعت میکند.

تری فلوکسی استروبین قارچ کش مزواستمیک با طیف وسیع و خاصیت حفاظتی و درمانی ویژه است.
مقدار مصرف:

نام محصول
نام آفت 
 میزان مصرف
برنجبلاست برنج160 گرم در هکتار
سیبلکه سیب0/2 تا 0/3 در هزار لیتر آب
 سیبسفیدک پودری سیب0/3 کیلوگرم در هزار لیتر آب
چغندرقندسفیدک پودری چغندرقند200 گرم در هکتار
برنجشیت بلایت160 گرم در هکتار
 

پادزهر:

فاقد پادزهر اختصاصی می باشد.

درجه سمیت:

 Acute Oral LD 50 For Rats > 2000  mg/kg