بن سولفورون متیل

بن سولفورون متیل

بن سولفورون متیل 60% گرانول (پودر قابل انتشار در آب) مهان (لونداکس)

معرفی:

علف کشی است سیستمیک، انتخابی، بازدارنده سنتز استولاکتات سینتاز (ALS) و از رشد گیاه ممانعت مینماید.

مقدار مصرف:

 نام محصولمقدار مصرفزمان مصرف
برنج
50 تا 75 گرم در هکتارمراحل اولیه رویشی علف های هرز تا زمان سه برگی شدن علف

 

علائم مسمومیت:

سردرد و سرگیجه

پادزهر:

مواد تهوع آور

درجه سمیت:

درجه خطرAcute Oral  LD50 For Rats: 5000 mg/kg      U

 HRAC SOA GROUP = B