بنتازون (بازاگران)

بنتازون

بنتازون 48% (مایع قابل حل در آب) مهان (بازاگران)

معرفی:
علف کشی است انتخابی برای دفع علفهای هرز پهن برگ و اویارسلام مزارع سویا، لوبیا، نخود، یونجه، برنج، جو و ذرت که پس از سبز شدن محصولات نامبرده و علفهای هرز بکار می رود. این سم بر روی علفهای هرز سبز شده موثر بوده و اثری بر روی علفهای هرزی که بعد از سمپاشی سبز خواهد شد ندارند.
مقدار مصرف:

 نام محصول زمان مصرف مقدار مصرف
  سویا بعد از 2 تا 3 برگی شدن سویا  2 تا2/5  لیتر در هکتار
 برنج در مرحله 5 تا 7 برگی شدن برنج 3 تا 5 لیتر در هکتار
 یونجه و شبدر  2/5 تا 3 لیتر در هکتار


علائم مسمومیت:
تهوع، سر گیجه و جمع شدن مردمک چشم که در این صورت باید مریض را وادار به استفراغ نمود.
پادزهر:
پادزهر این سم سولفات آتروپین می باشد که باید زیر نظر پزشک مصرف شود.
درجه سمیت:
Acute Oral LD50 For Rats: 1000 mg/kg