بیس پیریباک سدیم

بیس پریباک سدیم

بیس پیریباک سدیم مهان 

معرفی:

علف کش انتخابی، سیستمیک که به وسیله برگ و ریشه جذب میگردد و بازدارنده سنتز استولاکتات (ALS) بوده و از رشد گیاه ممانعت میکند
مقدار مصرف:

نام محصول
نام علف هرز 
 میزان مصرف
  برنج
   علف های هرز پهن برگ، باریک برگ و جگن ها  65 میلی لیتر در هکتار، از دو تا چهار برگی شدن برنج در مراحل اولیه رویشی

علائم مسمومیت:

سردردو سرگیجه

پادزهر:

فاقد پادزهر اختصاصی می باشد. در صورت مسمومیت بلافاصله به پزشک مراجعه گردد

درجه سمیت:

Acute Oral LD 50 For Rats > 5000  mg/kg