کلتودیم

کلتودیم

کلتودیم مهان 

معرفی:

علف کش سیستمیک که به سرعت از طریق برگ ها جذب شده و به ریزوم ها یا ریشه های علف های هرز منتقل میگردد
مقدار مصرف:

نام محصول
نام علف هرز 
 میزان مصرف
  چغندرقند
  علف هرز باریک برگ  به صورت پس رویشی به مقدار 0/8 تا 1 لیتر در هکتار بسته به تراکم علف هرز
 سویاعلف هرز باریک برگ  به صورت پس رویشی به مقدار 1تا 1/2 لیتر در هکتار بسته به تراکم علف هرز 
پیاز علف هرز باریک برگ  به صورت پس رویشی به مقدار 1/2 لیتر در هکتار

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و اختلال در بینایی

پادزهر:

فاقد پادزهر اختصاصی می باشد. در صورت مسمومیت بلافاصله به پزشک مراجعه گردد

درجه سمیت:

 Acute Oral LD 50 For Rats :1133  mg/kg