کلودینافوپ پروپارژیل

کلودینافوپ پروپارژیل

کلودینافوپ پروپارژیل 8% امولسیون مهان (تاپیک)

معرفی:

علف کش انتخابی از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جهت علف های کشیده برگ یکساله مزارع گندم ( یولاف وحشی، خونی علف، چچم، دم روباهی، دم روباهی باریک) به صورت پس رویشی.

مقدار مصرف:

0/8تا یک لیتر در هکتار با توجه به نوع علف هرز و مرحله رویشی آنها ( حداکثر تا پایان پنجه زنی).

علائم مسمومیت:

سردرد و سر گیجه

درجه سمیت:

Acute Oral LD 50 For Rats:1392  mg/ kg