دس مدیفام+فن مدیفام+اتوفومازیت27/4

دسمدیفام+

فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت 27/4 % امولسیون مهان (بتانال پروگرس)

معرفی:

علف کش پس رویشی مزارع چغندرقند.

مقدار مصرف:

 نام محصولنام علف های هرزمیزان و زمان مصرف
چغندرقند

علف های هرز

پهن برگ

3 لیتر در هکتار بعد از مرحله 4 برگ حقیقی چغندرقند

 

علائم مسمومیت:

سردرد و سرگیجه

پادزهر:

این سم پادزهر اختصاصی ندارد

درجه سمیت:

درجه خطر Acute Oral  LD50 For Rats: 3255 mg/kg        U