دیکلوفوپ متیل

دیکلوفوپ متیل

دیکلوفوپ متیل مهان 

معرفی:

علف کش انتخابی، سیستمیک و تماسی، نابود کننده غشای سلولی، کاهش دهنده کلروفیل، بازدارنده عمل فتوسنتز و فعالیت مریستم ها
مقدار مصرف:

نام محصول
نام علف هرز 
 میزان مصرف
  گندم
  برخی از علف های هرز باریک برگ و پهن برگ  1/5 لیتر در هکتار 

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و اختلال در بینایی

پادزهر:

سولفات سدیم و استفاده از مشتقات آدرنالین

درجه سمیت:

 Acute Oral LD 50 For Rats: 481 - 693  mg/kg