فنوکساپروپ پی اتیل

فنوکساپروپ پی اتیل

فنوکساپروپ پی اتیل 7/5 % امولسیون (روغن در آب) مهان (پوما سوپر)

معرفی:

علف کش انتخابی، سیستمیک و تماسی که توسط بافت های گیاه جذب و به نقاط رویشی در برگ، ساقه و ریشه منتقل میگردد.
مقدار مصرف:

 نام محصول نام علفهای هرز
 میزان مصرف
گندم و جو

علف های هرز کشیده برگ

0/8تا یک لیتر در هکتار بعد از رویش در مرحله پنجه زدن علف های هرز


علائم مسمومیت:
تهوع، سرگیجه و جمع شدن مردمک چشم که در این صورت باید مریض را وادار به استفراغ نمود.
پادزهر:
پادزهر اختصاصی ندارد و در صورت مسمومیت به پزشک مراجعه گردد.
درجه سمیت:
Acute Oral LD50 For Rats: 3150-4000 mg/kg