گلای فوزیت (رانداپ)

گلای فوزیت

گلای فوزیت 41% (مایع قابل حل در آب) مهان (رانداپ)

معرفی:

گلای فوزیت علف کشی است که به صورت Post - emergence (پس از سبز شدن علف های هرز) مصرف شده و توسط برگهای سبز علف هرز جذب و به وسیله شیره نباتی به اندامهای زیرزمینی علف های هرز چند ساله منتقل و آنها را از ریشه نابود میکند. در هنگام مصرف گلای فوزیت، رشد کامل برگها و سطح زیاد برگ علف های هرز چند ساله برای حصول نتیجه عالی ضروری است. از پاشیدن گلای فوزیت روی محصول اصلی و سطوح سبز مزارع اجتناب نمایید. گلای فوزیت به سرعت در خاک تجزیه شده و آسیبی به ریشه اصلی وارد نمی نماید.

 مقدار مصرف:

 نام محصولمقدار مصرفزمان مصرف
  مزارع نیشکر
محلول 1 تا 2 درصدبعد از رویش علف های هرز به صورت لکه ای
 باغات میوه

علف های هرز یکساله 4-6 لیتر در هکتار

علف های هرز چند ساله 6-12 لیتر در هکتار

 حد اکثر فعالیت علف هرز در زمان گلدهی علف


درجه سمیت:

Acute Oral LD50 For rats> 5000 mg/kg