هالوکسی فوپ -آرمتیل(سوپر گالانت)

هالوکسی فوپ آرمتیل

هالوکسی فوپ آرمتیل 10/8 % امولسیون مهان (سوپرگالانت)

معرفی:
علف کش انتخابی از گروه اریلوکسی فنوکسی پروپیونات، که برای کنترل پس از رویش علفهای هرز باریک یکساله و چند ساله در مزارع چغندرقند و پیاز استفاده می شود.
میزان مصرف:

 نام محصول مقدار مصرف زمان مصرف
 چغندرقند 1-0/75 لیتر در هکتار وقتی علفهای هرز گرامینه در مرحله 3-5 برگی باشد.
  پیاز 0/75-0/6 در هکتار (بسته به نوع علف هرز یکساله یا دائمی) وقتی علفهای هرز گرامینه در مرحله 3-5 برگی باشد.
  کلزا 0/7-0/5 لیتر در هکتار وقتی علفهای هرز گرامینه در مرحله 3-5 برگی باشد.

 
درجه سمیت:
Acute Oral LD50 for rats: 300 mg/kg