توفوردی + ام ث پ آ

توفوردی + ام ث پ آ

توفوردی + ام ث پ آ 67/5 % (محلول در آب) مهان

معرفی:
علف کش هورمونی سیستمیک و انتخابی که پس از پاشیدن از طریق برگ و ساقه و علفهای هرز پهن برگ، جذب و به تمامی نقاط گیاه می رسد و باعث رشد غیر طبیعی علف هرز می گردد. این سم در محیط خاک با توجه به رطوبت و حرارت طی مدت 6-1 هفته کاملاً تجزیه و از بین می رود.
میزان مصرف:

 نام محصول  نوع علف هرز مقدار مصرف  زمان مصرف
  گندم و جو  علفهای هرز پهن برگ  1-2 لیتر در هکتار  شروع پنجه زنی تا مرحله 5 برگه شدن حداکثر اوایل به ساقه رفتن گندم و جو

 
علائم مسمومیت:
سردرد وسر گیجه
پادزهر:
پادزهر این سم شستشوی معده، ذغال طبی و داروی آرام بخش میباشد.
درجه سمیت:
MCPA: Acute Oral LD50 for rats: 700-1160 mg/kg              2,4D: Acute Oral LD50 for rats: 949 mg/kg