یدوسولفورون متیل سدیم+مزوسولفورون متیل+ایمن کننده

یدوسولفورون متیل

یدوسولفورون متیل سدیم + مزوسولفورون متیل + ایمن کننده مهان 

معرفی:

علف کش انتخابی که از سنتز آمینواسیدهای والین و ایزولوسین و در نتیجه تقسیم سلول و ریشه گیاه (علف هرز) جلوگیری میکند
مقدار مصرف:

نام محصول
نام علف هرز 
 میزان مصرف
  گندم
  برخی از علف های هرز باریک برگ و پهن برگ  1/5 لیتر در هکتار

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و اختلال در بینایی

پادزهر:

فاقد پادزهر اختصاصی می باشد. در صورت مسمومیت بلافاصله به پزشک مراجعه گردد

درجه سمیت:

 Acute Oral LD 50 For Rats > 5000  mg/kg