آیوکسینیل

آیوکسینیل

آیوکسینیل مهان 

معرفی:

علف کش انتخابی تماسی با کمی اثر سیستمیک که به وسیله شاخ و برگ جذب میشود. خاصیت جابجایی محدود دارد.

نام محصول
نام علف هرز 
 میزان مصرف
 پیاز
  علف های هرز پهن برگ  3 لیتر در هکتار به صورت پس رویشی

پادزهر:

این سم پادزهر اختصاصی ندارد

درجه سمیت:

 Acute Oral LD 50 For Rats: 63- 332  mg/kg