متری بوزین (سنکور)

 متری بوزین

متری بوزین 70% (پودر وتابل) مهان (سنکور)

معرفی:

متری بوزین علف کشی است که با طیف وسیع و تاثیر بسیار خوب علیه علفهای هرز استفاده می شود.

ماده موثر علفکش از طریق خاک جذب ریشه شده و از رشد و نمو علف جلوگیری می کند.

روش و مقدار مصرف:

  1. سویا: متری بوزین در این کشت باید موقع کشت بذر و قبل از جوانه زدن بذور مصرف گردد. مقدار مصرف همراه با اتال فلوراین به میزان 3 لیتر اتال فلوراین + 0/6 کیلوگرم متری بوزین توصیه گردیده است.
  2. سیب زمینی: مقدار مصرف به میزان 0/75 تا 1 کیلوگرم در هکتار قبل از جوانه زدن علفها.

پادزهر:

چنانچه در اثر بی احتیاطی مسمومیتی رخ دهد از مخلوط زغال طبی و آب استفاده گردد.

درجه سمیت:

Acute Oral LD50 For Rats: 2000 mg/kg