نیکوسولفورون

نیکوسولفورون

نیکوسولفورون 4% (روغن قابل انتشار) مهان

معرفی:
علف کش انتخابی - سیستمیک با خاصیت جذب از طریق برگ در ریشه و اثر جابجایی در گیاه آوندهای چوبی - آبکش حرکت کرده و در بافت مریستماتیک تجمع می یابد.
مقدار مصرف:

 نام محصول نام علف های هرز میزان و زمان مصرف
 ذرت دانه ای علف های هرز کشیده برگ و پهن برگ 2 لیتر در هکتار به صورت پس رویشی در تناوب با سایر علف کش ها

 
علائم مسمومیت:
سردرد و سر گیجه
درجه سمیت:
درجه خطر Acute Oral LD 50 For Rats > 5000 mg/ kg     U