اکسی فلورفن (گل 2 ای)

اکسی فلورفن

اکسی فلورفن 24% امولسیون مهان (گل 2 ای)

معرفی:
علف کش انتخابی مزارع پیاز از گروه دی فنیل اتر.
مقدار مصرف:

 نام محصول نام علف های هرز میزان و زمان مصرف
  پیاز انواع علف های هرز  2 لیتر در هکتار یا در دو نوبت هر نوبت 75% لیتر به فاصله 18 روز


علائم مسمومیت:
سردرد وسر گیجه
درجه سمیت:
درجه خطر  Acute Oral LD 50 For Rats > 5000 mg/ kg     U